ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
เรื่องเด่นวันนี้ รวมหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  
15 ต.ค.64 ประกาศ "การปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" 
  
1 ต.ค.64 ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร" ขยายเวลา
  
 16 ก.ย. 64 ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร" ขยายเวลา
  
 31 ส.ค. 64ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร" ขยายเวลา
  
 13 ส.ค.. 64ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร"
  

*** รวมงานทำ  ว23-2561 สำหรับครู อปท
  
 2 เม.ย 64ประกาศปิดและเปิดภาคเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  
 24 มี.ค. 64ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เรื่อง "การปิดเรียนกรณีพิเศษ"
  
24 มี.ค. 64

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564

  
15 ก.พ. 64  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
  
 13 พ.ย. 63ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
 เรื่อง โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1. หนังสือประกาศ
 -  ประกาศโรงเรียนจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 1
 -  ประกาศโรงเรียนจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
 3ร่างขอบเขตอาหารกลางวัน 
 4. รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 5. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 1
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 3
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 4
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 5
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 6
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 7
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 8
  
22 มิ.ย. 63 ประกาศ ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  
11 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมคึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
  
10 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  
10 มิ.ย 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระหว่างภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  
20 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563
 1.หนังสือประกาศ
 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 
 3.ร่างขอบเขตอาหารกลางวัน 
 4.เอกสารประกวดราคาอาหารกลางวัน
 
20 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
 1.หนังสือประกาศ 
 2.คุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน 
 3.เอกสารประกวดราคาหนังสือเรียน
 4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณหนังสือเรียน
  
15  พ.ค. 63 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  
15 พ.ค. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเรียนต่อ ม.1 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเรียนต่อ ม.4
  
 26 มี.ค. 63 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  
  
  
  
   
6 มี.ค. 63  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง ประกวดราคาชื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดลอง
  1.หนังสือประกาศ
  2.ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  3.ขอบเขตรายละเอียดงาน
     - ร่างขอบเขต 1
     - ร่างขอบเขต 2
     - ร่างขอบเขต 3
     - ร่างขอบเขต 4
     - ร่างขอบเขต 5
     - ร่างขอบเขต 6
     - ร่างขอบเขต 7
  4.เอกสารประกวดราคา
   
 3 ก.พ 63 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ (ESM) ประจำปี 2563
   
 26 พ.ย. 62 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15
  การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 
   
   
 9  ต.ค. 62 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2
  1.หนังสือประกาศ
  2.ขอบเขตรายละเอียดงาน (TOR) 

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคและราคากลาง
  4.รายการอาหาร
  5.เอกสารประกวดราคา
   
10 เม.ย.62  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1.หนังสือประกาศ
  2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง
  3.รายการหนังสือ 
  4.เอกสารประกวดราคา
   
10 เม.ย. 62 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  1.หนังสือประกาศ 
  2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง 
  3.รายการอาหาร
  4.เอกสารประกวดราคา
   
11 ต.ค. 61 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารแลางวัน 
          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
   
1 ต.ค.61 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 
  1. หนังสือประกาศ
  2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง 
  3. รายการแนบท้ายเอกสารประกวดราคา-1 
  4. เอกสารประกวดราคา 
 
 2 พ.ค.61 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
   เรื่อง ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
        จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๑.ประกาศ
   ๒.เอกสารประกวด
   ๓.ร่างขอบเขต
   ๔.รายการหนังสือ
   
 25 เม.ย 61  ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
   เรื่อง  การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
   ๑.ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
   ๒.เอกสารประกวดราคาจ้าง
   ๓.รายการอาหาร
   
 22 มี.ค 61  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
   โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอลและสนามบาสสเก็บบอลในโรงเรียน
   
 26 ก.พ. 61 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑  สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร  ๑๕  
เรื่อง  โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล  และสนามบาสเกตบอลในโรงเรียน
๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๒ ขอบเขตของงาน
๓ แบบ  ปร.4
๔ แบบ  ปร.5
๕ รูปแบบหลังฟุตซอล
๖ รายงานขอซื้อขอจ้าง
๗ เอกสารประกวดราคา
๘ ประกาศประกวดราคา
   
 1 ม.ค. 61  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนพิเศษ 
   
 8 พ.ย. 60 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
เรื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
        ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

 20 ต.ค. 60 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.หนังสือประกาศ
๒.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง
๓.รายการแนบท้ายเอกสารสอบราคา-1
๔.เอกสารแบบประกาศ


10 ก.ค. 60  ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.
หนังสือประกาศ
๒.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคและราคากลาง
๓.
รายการแนบท้ายเอการสอนราคา-1
๔.
เอกสารแนบประกาศ
   
1 มิ.ย. 60 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
เรื่อง  สอบราคาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. หนังสือประกาศ
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
๓. รายการแนบท้ายเอกสารสอบราคา-1
๔. เอกสารแนบประกาศ
 
 
กิจกรรมเด่น
 
 
กิจกรรม To Be Number 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเพื่อใจให้ธรรมะ
 
 
 
ข่าวการศึกษา
 

นายสุพจน์  อุ่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 206 คน
 สถิติเดือนนี้ 208 คน
 สถิติปีนี้ 50339 คน
สถิติทั้งหมด 300675 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20