ผลงานครู

 
 เรื่องการพัฒนา​รูปแบบ​การจัดการเรียนรู้ ENJOIN​ Model​ เพื่อ​ส่งเสริม​ความสามารถ​ในการอ่าน​จับใจ​ความภาษา​อังกฤษ​ ของนักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​1
 ผู้วิจัยนาาสาวนุสรา  โกศล
 ปีที่วิจัย 2562
  
 เรื่อง

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15

 ผู้วิจัยนางสาวนุสรา  โกศล
 ปีที่วิจัยพ.ศ. 2563
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ผู้วิจัยเกศสุดา ไชยช่วย
 ปีที่วิจัย 2562
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรื่องสื่อการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิด (CGI) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ผู้วิจัยเกศสุดา ไชยช่วย
 ปีที่วิจัย 2561
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์และความตระหนักในการรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ผู้วิจัยกิติพงศ์ ไชยช่วย
 ปีที่วิจัย2561
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ผู้ศึกษากิติพงศ์ ไชยช่วย
 ปีที่ศึกษา2562
 ชุดกิจกรรมลองทำดู...ระบุได้ไหม (การทดลองสุ่ม)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษาณัชชา  พิลาทอง
ปีที่ศึกษา2561
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เรื่อง สมบัติของวัสดุในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น (7E)
ผู้ศึกษา ณัชชา  พิลาทอง
ปีที่ศึกษา2560
ชุดกิจกรรมความยืดหยุ่น
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่องรายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียน
 เรื่อง Everyday Routines กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาบานจิตร โสมณวัฒน์
ปีที่ศึกษา2560
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการสื่อสาร
 การสื่อความหมายมางคณิตศาสตร์และการนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัยมยุรีภรย์  บุญชม
ปีที่ศึกษา2560
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
 แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  เรื่อง สมบัติของวัสดุในชีวิตประจำวัน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัยนางสาวณัชชา   พิลาทอง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ปีที่พิมพ์ 2558
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 
 แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น (7E) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัยนางอังคณา  พงษ์ศิลา ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
ปีที่พิมพ์  2557
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้  
 แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 
ผู้วิจัยณัชชา  พิลาทอง
หน่วยงานโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15  
ปีที่พิมพ์2559
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivism ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัยอังคณา  พงษ์ศิลา
หน่วยงานโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
ปีที่พิมพ์  2558
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My daily routines
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัยนางสุกัญญา  ซายซ์
หน่วยงานโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
ปีที่พิมพ์2560 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 40 คน
 สถิติเมื่อวาน 86 คน
 สถิติเดือนนี้ 1141 คน
 สถิติปีนี้ 38424 คน
สถิติทั้งหมด 482208 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20